ฟังก์ชั่นการทำงาน
Account Receivables
ระบบบัญชีลูกหนี้
Sales & Distribution
ระบบการขายและกระจายสินค้า
Account Payables
ระบบบัญชีเจ้าหนี้
Project Management
ระบบบริหารจัดการโครงการ
Asset Management
ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์
Human Resource
ระบบบริหารงานบุคคล
General Ledger
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
Production
ระบบจัดการด้านการผลิต
Inventory
ระบบควบคุมคลัง
Logistic
ระบบบริหารจัดการสินค้า
Purchasing
ระบบจัดซื้อ
With Customer Requirement
พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า