[Visit Site] เก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำเสนอโครงการ SCG-Siamcraft WMS
พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรในโครงการ ISO 29110 ประจำปี 2556
Review Blueprint โครงการ CKC Interface Project
จัดบูธในงาน Software Expo Asia 2013 26-28 September 2013
งานสัมมนา การใช้ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5 อุดรธานี
งานสัมมนา การใช้ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 กรุงเทพ
งานสัมมนา การใช้ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ ครั้งที่ 3 จังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันจาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
งานสัมมนา การใช้ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
งานสัมมนา การใช้ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1
Thailand Online Expo 2013
การประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสร้างโอกาสซอฟต์แวร์ไทยกับกลุ่มโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Logistics Digest
Thailand Industrial Fair & Foods Pack
Thailand Online Expo 2013