ความเชื่อมโยงของคลังข้อมูลสำหรับบริษัทเป็นปัจจัยหลักที่ทางบริษัท นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมา พัฒนาและประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้อง ผสมผสาน เพื่อช่วยผลักดันธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพทางการแข่งขันในโลกปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผ่านกระบวนการวางแผนและแนวทางกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง รองรับการแข่งขันทางการตลาด
ที่ความเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจุบันและอนาคต ได้อย่างทรงประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า