บริษัท ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งในระดับประเทศ เพื่อสามารถให้บริการด้านการพัฒนาธุรกิจ
ด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล มาผสมผสานเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร เป็นมิตรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ เพิ่มศักยภาพและมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น