บริษัท ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งการทำธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2551 และดำเนินการจดทะเบียนการค้าเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยทางบริษัทดำเนินธุรกิจด้านระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ทั้งธุรกิจเฉพาะด้านและทั่วไป ซึ่งสามารถแยกกลุ่มการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

 

 ธุรกิจด้าน Implementer

 

เราเป็นผู้นำเครื่องมือด้านระบบสารสนเทศ มาพัฒนาและประยุกต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยส่งเสริม และผลักดันให้ธุรกิจลูกค้า มีความทันสมัย สามารถแข่งขันกับคู่แข่งด้านระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ธุรกิจด้าน Consultant

 

เราเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจทั่วไป ในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ภายในองค์กรของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีทิศทางในการทำงานตามแนวทางของนโยบายบริษัท ซึ่งเราจะให้คำปรึกษา เสนอแนะ และนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมานำเสนอ เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิผลมากขึ้น

 

ธุรกิจด้าน Provider

 

เราเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ รวมไปถึงระบบสารสนเทศ ให้กับลูกค้า ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้สามารถจัดสรร ควบคุม ด้านการบริหารจัดการต้นทุน  และค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 

ธุรกิจด้าน Dealer

 

เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไป รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ซึ่งมีคุณภาพ และได้รับมาตราฐาน เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าได้รับสินค้าที่สามารถอำนวยความสะดวกได้ตรงตามจุดประสงค์ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น