Business Application Development

ลักษณะงาน

- พัฒนาโครงการระบบฺ ERP
- วิเคราะห์ ออกแบบ และสนับสนุนโครงการระบบ ERP
- ที่ปรึกษาและสนับสนุนระบบ ERP, SAP, ABAP
- พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา VB.Net
- พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา ASP.NET, PHP, JAVA
- สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ ทั้งทีม Programmer, ทีม System Analysis, ทีม Consultant และทีม Management
- สนับสนุนระบบฐานข้อมูล รวมถึงการออกแบบฐานข้อมูลได้ ทั้ง ORACLE, SQL, MY SQL, ACCESS
- เขียนโปรแกรมทั้งระบบ Front End และ Back Office
- ทำการทดสอบระบบ ทดสอบโปรแกรมการทำงาน และแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
- อบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้าได้
- ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- บริษัทมีการอบรมและพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทั้งระดับปฎิบัติการ และบริหาร


หากมีประสบการณ์ระบบ ดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

ระบบ ERP  / ระบบ SAP / ระบบ RFID / ระบบ PLC

 

  บริษัทมีความประสงค์รับนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับ หรือที่สำเร็จ
การศึกษาแล้ว
ที่มีความรู้ ความสามารถ  และต้องการเพิ่มประสบการณ์ในการ
ทำงาน
หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการรายได้เสริม ทั้งแบบประจำ และแบบพิเศษ


  สนใจติดต่อ

ส่งเอกสารวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน โปรแกรมที่เคยทำ มาที่

Email : info@leaderbiz.co.th


  เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่